Knihovna – historie

 

Městská knihovna byla založena v r. 1864. 

V roce 1936 měla Bechyně 2 187 obyv. a v knihovně 2 352 svazků. 

O této knihovně se zmiňuje bechyňská osobnost, učitel R. Burian, ve svém příspěvku do Almanachu studentů: „Četba považována bývala na vesnici za zábavu pro pány, kteří si tak krátí dlouhou chvíli, ba skoro za zaměstnání mužů nedůstojné. Ten názor jen pomalu vystonával. Obecní knihovnu veřejnou měla před válkou jen Bechyně. Byla to na svoji dobu knihovna pěkná. Vznikla z darů amerického konzula Korbela, rodáka hvožďanského, který ji stále novými nákladnými dary doplňoval s dobrým vkusem.“ 

Knihovna také bývala umístěna v restauracích, v zadním traktu bývalé Protivínky a na náměstí U Šašků, na rohu naproti Panské. 

Přes různé peripetie, kterými prošla většina knihoven (přerušení činnosti za války, stěhování), mohla knihovna rozvíjet svoji činnost soustavněji až když se její činnost profesionalizovala v roce 1967.

1971 – stěhování do Kulturního domu 

1995 – v knihovně 1. počítač 

2003 – půjčování přes knihovnický systém Lanius, zrušení regionální funkce 

2004 – 6 počítačů, z toho 2 internetové počítače pro veřejnost 

2005 – grantové bezplatné internetové připojení od MK ČR 

2006 – revize a aktualizace knihovního fondu 

2007 – přechod na nový knihovnický systém Clavius získaný z grantu MK ČR, zvýšení registračních poplatků a poštovného za MVS 

2008 – výmalba knihovny, spuštění on-line katalogu pro čtenáře přes Internet

2011 – zřízeno wifi připojení

         – proběhla aktualizace a revize fondu

2012 – výměna oken knihovny

2013 – získali jsme dotaci MK ČR na modernizaci počítačové sítě

2014 – provedena výměna světel a instalace nových elektrických rozvodů

2016 – z dotace MK ČR se uskutečnil přechod AKS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21

         – byla zrealizovaná celková rekonstrukce knihovny (výměna podlahové krytiny, nových regálů na knihy), postavená sádrokartonová příčka v šatně

         – rozsáhlá aktualizace knihovního fondu

2017 – revize fondu